Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


 

 A Gyömrői Polgárőr Egyesület

Alapszabálya

1. Általános rendelkezések

1.1.       Az Egyesület neve: Gyömrői Polgárőr Egyesület.

1.2.       Az Egyesület székhelye : 2230 Gyömrő, Liszt Ferenc utca 77.

1.3.       A Gyömrői Polgárőr Egyesület (a továbbiakban: Egyesület) önkéntességen alapuló – politikai pártoktól független – társadalmi szervezet, amely közvetlen politikai tevékenységet nem folytat.

1.4.       Az Egyesület elsődleges célja: Gyömrő város közigazgatási területe közbiztonságának, rendjének megteremtése és fenntartása úgy, hogy az Egyesület működésével – a település lakossága érdekében – a rendőrség és az önkormányzatnak a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében előírt tevékenységet önállóan látja el. Az Egyesület e tevékenységével a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény (a továbbiakban: Ksztv.) 26. § c) 15. pontjában meghatározott közrend és közlekedésbiztonság védelme érdekében fejti ki kiemelten közhasznú tevékenységét.

Az Egyesület további közhasznú tevékenységei:

-          környezetvédelem (Ksztv. 26.§ c) 9.)

-          természet és állatvédelem (Ksztv. 26.§ c) 8.)

-          gyermek és ifjúságvédelem (Ksztv. 26.§ c) 10.)

-          önkéntes tűzoltás, mentés, katasztrófa-elhárítás (Ksztv. 26.§ c) 15.)

-          ár- és belvízvédelem (Ksztv. 26.§ c) 21.)

-           közutak és berendezéseik védelme (Ksztv. 26.§ c) 22.)

-           bűnmegelőzés és áldozatvédelem (Ksztv. 26.§ c) 23.)

Az Egyesület tevékenysége során a polgárőrségről szóló 2006. évi LII. törvény szerint jár el.

1.5.       Az Egyesület szoros kapcsolatot alakít ki a Monori Rendőrkapitánysággal, a gyömrői Rendőrőrssel, a helyi önkormányzattal és más helyi civil szervezetekkel valamint a környező települések polgárőr egyesületeivel. Szükség és igény szerint együttműködési megállapodást (szerződést) ír alá ezen szervekkel, szervezetekkel.

1.6.       Az Egyesület vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez, politikai pártoknak anyagi támogatást nem nyújt, tagjai tagdíjat fizetnek. Az Egyesület gazdálkodása eredményét nem osztja fel, azt az Alapszabály 1.4. pontjában meghatározott célja szerinti tevékenységére fordítja.

1.7.       Az Egyesület működésének technikai feltételeit az Önkormányzat, a gazdálkodó szervezetek, vállalkozók és polgárok, valamint alapítványok támogatásaiból teremti meg. Pályázatokon indulva, az így nyert összegeket is e célra fordítja.

1.8.       Az Egyesület a Ksztv. 5. § b) pontjában és 7. § (3) bekezdés d) pontjában előírt kötelezettségeit úgy teljesíti, hogy tevékenységének, valamint szolgáltatásai igénybevétele módjának, továbbá gazdálkodásának legfontosabb adatait

 

 

nyilvánosságra hozza a Gyömrő területén megjelenő „Gyömrő” című helyi lapban és az Egyesület internetes oldalán (www.gyomroipolgaror.eoldal.hu).

1.9.       Az Egyesület a település lakossága érdekében kifejtett tevékenysége során nem zárja ki, hogy tagjain kívül más is részesülhessen közhasznú szolgáltatásaiból.

2. A tagsági viszony keletkezése

2.1.       Az egyesület tagja lehet az büntetlen előéletű a természetes személy, aki magyar állampolgár, 18. életévét betöltötte és szándékosan elkövetett, köztörvényes bűncselekményért büntetve nem volt. A tagsági viszony úgy keletkezik, hogy a belépni szándékozó Belépési Nyilatkozatot tölt ki, melyben az Egyesület Alapszabályát és a Szervezeti és Működési Szabályzatot elfogadja magára nézve kötelezőnek jelenti ki. Ezután az Elnökség egyetértő javaslata után kerül felvételre a jelölt a taggyűlés elé. A tagfelvételről a taggyűlés egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

2.2.       Nem lehet az Egyesület tagja, aki ellen büntetőeljárás folyik.

2.3.       A tagsági viszony megszűnik, ha

– a tag kilép,
– a tag elhalálozik,
– a tagot kizárják.

2.4.       Az Egyesület Elnöksége a tagok sorából kizárhatja azt, aki az Alapszabályt megsérti, az Egyesület céljait veszélyeztető magatartást tanúsít, aki magatartásával az Egyesületnek erkölcsi, vagy anyagi kárt okoz, aki önként vállalt kötelezettségeit sorozatosan nem teljesíti, aki ellen büntető eljárást kezdeményeznek, aki az Egyesület működésével kapcsolatos hivatali titkot nem őrzi meg. Az Elnökség határozata ellen a taggyűléshez lehet írásban fellebbezni, amely a végső döntést kimondja.

2.5.       Az Egyesület tagjait igazolvánnyal látja el.

2.6.       A 2.1. pontban vázolt feltételeknek megfelelő, ugyanakkor még a 18. életévét be nem töltött személyek „Ifjú Polgárőr”-ként csatlakozhatnak az Egyesülethez. Az Ifjú Polgárőrök folyamatos képzésben részesülnek, önállóan szolgálatot nem láthatnak el, 23:00 utáni szolgálatba nem vezényelhetők. Tagdíjuk a mindenkori rendes tagdíj 50%-a. Csatlakozásukhoz írásos szülői/gondviselői engedélyre van szükség.

2.7.       Az Egyesület lehetőséget biztosít „pártoló tag” státusz megváltására, azon polgárok számára, akik az Egyesület céljaival egyetértenek, de rendes tagsági viszonyba nem szeretnének kerülni. Pártoló tag lehet, minden 18. életévét betöltött magánszemély, aki a mindenkor érvényes éves tagdíj legalább 400%-ával egy összegben támogatja az Egyesületet. A pártoló tag tanácskozási jogkörrel részt vehet a taggyűléseken és rendezvényeken. A pártoló tagi jogviszony addig áll fenn, ameddig a magánszemély az Egyesületet támogatja.

3. A tagok jogai

3.1.       A tag jogosult részt venni az Egyesület munkájában, rendezvényein, és az Egyesület, mint társadalmi szervezet védelmét élvezi tevékenysége során.

3.2.       A tagot a taggyűlésen szavazati jog illeti meg, és az Egyesület bármely tisztségére megválasztható.

3.3.       A tag jogosult az Egyesület konkrét működésének kialakításában részt venni, az Egyesület megbízásából az Alapszabályban megjelölt célok érdekében eljárni.

3.4.       A tag jogosult az Egyesület technikai eszközeit használni szolgálata során.

3.5.       A tag az Egyesület anyagi lehetőségeitől függően, szolgálatban, saját gépkocsi-használat esetén a hivatalos normák szerint költségtérítésben részesülhet.

4. A tag kötelességei

4.1.       A tag köteles betartani az Egyesület Alapszabályát, az abban megjelölt célokért rendszeresen tevékenykedni.

4.2.       A tag köteles a szolgálattal kapcsolatos és az azzal összefüggő titkot megőrizni.

4.3.       A tag minden élethelyzetben köteles olyan magatartást tanúsítani, hogy mint az Egyesület tagja, a polgárokban bizalmat keltsen, a hatályos jogszabályok keretein belül tevékenykedjen. Kötelessége segíteni a rendőrség bűnmegelőző, bűnüldöző tevékenységét, és azzal együttműködni a közrend biztosításában.

4.4.       A tag a rábízott technikai eszközöket köteles rendeltetésszerűen használni. Azok épségéért felelősséggel tartozik.

5. Az Egyesület szervezete

5.1.       Az Egyesület legfőbb szerve a tagok összességéből álló a taggyűlés, mely akkor határozatképes, ha a tagság 50%-a plusz egy fő jelen van.

5.2.       Évente legalább két taggyűlést kell tartani, ahol az Elnökség beszámol a két taggyűlés között végzett egyesület tevékenységéről. A taggyűlés nyilvános.

5.3.       A taggyűlés határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza meg. Titkosan, egyszerű szótöbbséggel választja meg az Elnökséget, valamint az egyesület elnökét.

5.3.1.   A taggyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik az Elnökség által beterjesztett Alapszabály megállapítása és módosítása,

a Szervezeti és Működési Szabályzat megállapítása és módosítása,

az évi költségvetés meghatározása,

az éves beszámoló jóváhagyása,

a közhasznúsági jelentés elfogadása, az Elnökség évi beszámolójának elfogadása,

az Egyesület más társadalmi szervezettel való egyesülésének kimondása,

az Egyesület feloszlásáról való döntés, továbbá az új tagok felvétele.

A taggyűlés megkezdésekor a tagok szavaznak a napirend elfogadásáról, új napirendi pont felvételéről.

5.4.       A taggyűlést az Elnökség hívja össze. Rendkívüli taggyűlést az Elnök, az Elnökség kétharmada, valamint a tagság egynegyede kezdeményezhet.

5.5.       A taggyűlés összehívása írásos meghívóval vagy elektronikus levél útján történik, amelyet a tagok részére a taggyűlés tervezett időpontja előtt legalább öt nappal kézbesítenek. A meghívó tartalmazza a taggyűlés napirendjét. A taggyűlés összehívásáról a meghívó egy példányát az Elnök közzéteszi az önkormányzat hirdetőtábláján.

5.6.       A taggyűlésről jegyzőkönyv és jelenléti ív készül, amelyet az Elnökség tagjai és a jegyzőkönyvvezető ír alá. A jegyzőkönyv vezetőjének személyét a taggyűlés állapítja meg a taggyűlés megkezdésekor. A jegyzőkönyvben rögzítésre kerül a taggyűlés által meghozott határozatok tartalma, a határozathozatal időpontja, a határozat hatálya, a döntést támogatók és ellenzők számaránya, ha lehetséges annak feltüntetésével, hogy ki szavazatott igennel, nemmel, illetve ki tartózkodott a szavazástól.

5.7.       Az Elnök gondoskodik arról, hogy az Egyesület működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba bárki betekinthessen az Egyesület elnökével telefonon előre egyeztetett időpontban.

5.8.       Az Elnök a taggyűlés határozatait írásban közli az érintettekkel, illetve a taggyűlés döntéseinek kivonatát közzé teszi az önkormányzat hirdetőtábláján és az Egyesület internetes oldalán.

5.9.       Az Egyesületet az Elnökség irányítja az Elnök vezetésével. Az Elnökség két közgyűlés közötti időben dönt minden olyan kérdésben, amely nem tartozik kizárólag a taggyűlés hatáskörébe. Döntéseiről, intézkedéseiről a következő taggyűlésen az Elnökség köteles beszámolni.

5.10.    Az Elnök és az Elnökség mandátuma négy évre szól.

5.11.    Az Elnökség öt tagból áll: az Elnökből, ügyvezetőből és három tagból.

5.12.    Az Elnökségbe nem választhatók olyan személyek, akik egymással közeli hozzátartói (Ptk. 685. § b) pont), vagy élettársi viszonyban vannak, továbbá azok, akik valamely politikai pártnak választott tisztségviselői.

5.13.    Az Elnökség üléseit a napirend közlésével az Elnök hívja össze – távbeszélő vagy elektronikus levél útján vagy írásban – szükség szerint, de legalább évente hat alkalommal az elnökségi ülés tervezett időpontja előtt – a rendkívüli ülés kivételével – legalább öt nappal. Az Elnökség ülése nyilvános, annak időpontjáról hirdetményt tesz közzé az Elnök az önkormányzat hirdetőtábláján.

5.14.    Az Elnökség akkor határozatképes, ha a tagjainak 50%-a plusz egy fő jelen van. Az Elnökség határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza meg. Szavazategyenlőség esetén az Elnök szavazata dönt.

5.15.    Az Elnökség és a taggyűlés határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója (Ptk. 685. § b) pont), élettársa a határozat alapján kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek az Egyesület Alapszabályának 1.4. pontjában meghatározott cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az Egyesület által tagjának, a tagsági viszony alapján nyújtott, Alapszabálynak megfelelő cél szerinti juttatás.

5.16.    Az Egyesület megszűntét követő két évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be - annak megszűntét megelőző két évben legalább egy évig - vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki. A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt.

5.17.    Az Elnökség üléseiről jegyzőkönyv készül, amelyet a jelenlévő elnökségi tagok írnak alá. A jegyzőkönyv bárki számára hozzáférhető. A jegyzőkönyv bárki számára hozzáférhető az Alapszabály 5.7. pontjában foglaltak szerint. A jegyzőkönyvben rögzítésre kerül az Elnökség által meghozott határozatok tartalma, a határozathozatal időpontja, a határozat hatálya, a döntést támogatók és ellenzők számaránya, annak feltüntetésével, hogy ki szavazatott igennel, nemmel, illetve ki tartózkodott a szavazástól. Az Elnök az elnökségi ülésen hozott határozatok kivonatát közzé teszi az önkormányzat hirdetőtábláján és az Egyesület internetes oldalán.

 

6.    Az Egyesület a tagjait fényképes igazolvánnyal látja el. A polgárőr ezzel igazolja egyesületi tagságát. Az igazolvány lehet helyi kiadású, vagy az országosan rendszeresített polgárőr igazolvány. Az igazolványért térítést kell fizetni.

7.    Az Egyesület a tagok részére kiad egy Kézikönyvet, melyben – a teljesség igénye nélkül – szerepel mindaz, amit a polgárőrnek ismerni szükséges.

8.    A tagok – az anyagi lehetőségeink függvényében – jelvényt is kaphatnak.

9.    A felsoroltak – igazolvány, kézikönyv, jelvény – számozottan kerülnek kiadásra és nyilvántartásba. A tagsági viszony megszűnésekor azok bevonásra kerülnek!

10. A Gyömrői Polgárőr Egyesület az Országos Polgárőr Szövetség és a Pest megyei Polgárőr Szövetség tagja.

Az alapszabály módosítását az Egyesület közgyűlése 2009. október 17-én jóváhagyta, egyben megbízta az elnököt, hogy a módosított Alapszabályt az illetékes bírósághoz terjessze be.

 

Szuromi Albin s.k.

a Gyömrői Polgárőr Egyesület elnöke